Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

gebruikersvoorwaardenDe toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.

Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

1. Doel en inhoud van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van www.kroon-casino.com. Met deze website wil www.kroon-casino.com u een eenvoudige, een snelle en een verbeterde toegang bieden tot informatie van www.kroon-casino.com.

2. Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan u www.kroon-casino.com contacteren op info@104.198.41.78.

3. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

4. Aansprakelijkheid

Www.kroon-casino.com levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds www.kroon-casino.com contacteren.

www.kroon-casino.com spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Www.kroon-casino.com kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan www.kroon-casino.com niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.

Www.kroon-casino.com kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie.

5. Externe hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover www.kroon-casino.com geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Een hyperlink naar zulke externe website leidt steeds tot de opening van een nieuw venster in uw browser. Www.kroon-casino.com kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

6. Intellectuele eigendom

De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van www.kroon-casino.com.

Bepaalde software die op of via deze website kan worden gedownload, wordt door derden aangeleverd en kan door intellectuele eigendomsrechten worden beschermd. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen.

7. Gebruik van het forum
Algemeen

Deze site laat u toe om berichten te plaatsen op een virtueel prikbord (“Forum”).

Www.kroon-casino.com heeft de mogelijkheid, maar is daar niet toe verplicht, om de teksten die werden gepost, op hun inhoud te contoleren. Www.kroon-casino.com kan bovendien steeds beslissen om bepaalde teksten te weigeren of te verwijderen van het Forum, voor gelijk welke reden.

Het Forum.

Www.kroon-casino.com kan de mogelijkheid niet uitsluiten dat de toegang tot het Forum onderbroken wordt of op een andere manier door technische manoeuvres of niet toegestane interventies hinder zal ondervinden. Www.kroon-casino.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment, en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot het Forum te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik of fraude op te sporen of te onderdrukken of om technische of operationele functiestoornissen te verhelpen.

Wanneer www.kroon-casino.com vaststelt of redelijkerwijze mag vermoeden dat u de voorwaarden inzake het Forum niet naleeft, dan kan www.kroon-casino.com u op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het Forum ontzeggen.

Berichten plaatsen.
Uw verplichtingen bij het gebruik van het Forum

Door berichten te plaatsen op het Forum, geeft u www.kroon-casino.com uitdrukkelijk de toestemming om de aangeboden teksten te publiceren.

U waarborgt daarbij dat de informatie die u plaatst, geen inbreuk pleegt op de intellectuele of andere eigendomsrechten van derden en u zal www.kroon-casino.com volledig vrijwaren en vergoeden voor elke rechtstreeks en onrechtstreekse schade berokkend aan derden als gevolg van dergelijke inbreuk.

Het is u in geen geval toegestaan om informatie te uploaden die een racistisch, haatdragend, beledigend of pornografisch karakter vertoont of in strijd is met de goede zeden of enige wetgeving of reglementering. Het is u evenmin toegestaan om reclame, commerciële advertenties en ieder ander publicitair materiaal te posten (hierna gezamenlijk “Ontoelaatbare Informatie”). U zal www.kroon-casino.com volledig vrijwaren en vergoeden voor elke rechtstreeks en onrechtstreekse schade berokkend aan derden ingevolge het uploaden van zulke Ontoelaatbare Informatie.

Www.kroon-casino.com verzoekt u om iedere Ontoelaatbare Informatie die door anderen gepost werd te signaleren, zodat www.kroon-casino.com de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie, te wijzigen, te verwijderen of ontoegankelijk te maken.

8. Wijzigingen

Www.kroon-casino.com behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 26 juni 2016.

9. Bescherming van uw persoonsgegevens

Www.kroon-casino.com respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze Privacyverklaring [link op te nemen]raadplegen.

10. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website gaat U ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Privacyverklaring

Www.kroon-casino.com draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop www.kroon-casino.com persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid

Www.kroon-casino.com verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt www.kroon-casino.com ondermeer versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van de opgeslagen gegevens en periodieke backups.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt.

3. Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

4. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert www.kroon-casino.com bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

5. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door www.kroon-casino.com te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

6. Wijzigingen

Www.kroon-casino.com behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 26 juni 2016.

7. Contactgegevens

Www.kroon-casino.com is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan www.kroon-casino.com contacteren op info@104.198.41.78.

%d bloggers liken dit: